POWER-Skate XL 20-40 | Hydraulische Transportfahrwerke

POWER-Skate XL 20–40

FM Logistik-Magazin 06/2014 - HTS - ECO-Skate eMotion 40