ECO-Skate ROTO RN18-G (NY)

RN18-G (NY)

Artikelnummer
Artikelnummer 10.018.09.40
Traglast
Traglast 1800 kg
Rollengröße
Rollengröße Ø 85 x 43,5 mm
Anzahl der Rollen
Anzahl der Rollen 6 St.
Auflagefläche
Auflagefläche n. A. mm
Maße L x B x H
Maße L x B x H 550 x 467 x 102 mm
Gewicht
Gewicht 22 kg
ECO-Skate ROTO RN18 (NY)

RN18 (NY)

Artikelnummer
Artikelnummer 10.018.09.41
Traglast
Traglast 1800 kg
Rollengröße
Rollengröße Ø 85 x 43,5 mm
Anzahl der Rollen
Anzahl der Rollen 6 St.
Auflagefläche
Auflagefläche Ø 150 mm
Maße L x B x H
Maße L x B x H 550 x 467 x 110 mm
Gewicht
Gewicht 22 kg
ECO-Skate ROTO RFN30-G (NY)

RFN30-G (NY)

Artikelnummer
Artikelnummer 10.030.09.40
Traglast
Traglast 3000 kg
Rollengröße
Rollengröße Ø 85 x 43,5 mm
Anzahl der Rollen
Anzahl der Rollen 8 St.
Auflagefläche
Auflagefläche n. A. mm
Maße L x B x H
Maße L x B x H 588 x 467 x 110 mm
Gewicht
Gewicht 33 kg
ECO-Skate ROTO/ROTOflex RFN30

RFN30 (NY)

Artikelnummer
Artikelnummer 10.030.09.41
Traglast
Traglast 3000 kg
Rollengröße
Rollengröße Ø 85 x 43,5 mm
Anzahl der Rollen
Anzahl der Rollen 8 St.
Auflagefläche
Auflagefläche Ø 170 mm
Maße L x B x H
Maße L x B x H 588 x 467 x 110 mm
Gewicht
Gewicht 33 kg
ECO-Skate ROTO RFN60-G (NY)

RFN60-G (NY)

Artikelnummer
Artikelnummer 10.060.09.40
Traglast
Traglast 6000 kg
Rollengröße
Rollengröße Ø 85 x 43,5 mm
Anzahl der Rollen
Anzahl der Rollen 16 St.
Auflagefläche
Auflagefläche n. A. mm
Maße L x B x H
Maße L x B x H 650 x 585 x 102 mm
Gewicht
Gewicht 43 kg
ECO-Skate ROTO/ROTOflex RFN60

RFN60 (NY)

Artikelnummer
Artikelnummer 10.060.09.41
Traglast
Traglast 6000 kg
Rollengröße
Rollengröße Ø 85 x 43,5 mm
Anzahl der Rollen
Anzahl der Rollen 16 St.
Auflagefläche
Auflagefläche Ø 220 mm
Maße L x B x H
Maße L x B x H 650 x 585 x 110 mm
Gewicht
Gewicht 43 kg
ECO-Skate ROTO RFN80-G (NY)

RFN80-G (NY)

Artikelnummer
Artikelnummer 10.080.09.40
Traglast
Traglast 8000 kg
Rollengröße
Rollengröße Ø 85 x 43,5 mm
Anzahl der Rollen
Anzahl der Rollen 20 St.
Auflagefläche
Auflagefläche n. A. mm
Maße L x B x H
Maße L x B x H 829 x 786 x 102 mm
Gewicht
Gewicht 59 kg
ECO-Skate ROTO RFN80 (NY)

RFN80 (NY)

Artikelnummer
Artikelnummer 10.080.09.41
Traglast
Traglast 8000 kg
Rollengröße
Rollengröße Ø 85 x 43,5 mm
Anzahl der Rollen
Anzahl der Rollen 20 St.
Auflagefläche
Auflagefläche Ø 220 mm
Maße L x B x H
Maße L x B x H 829 x 786 x 110 mm
Gewicht
Gewicht 59 kg